Käyttöehdot

BookIT Finland Oy – Verkko- ja mobiilipalveluiden käyttöehdot 

Päivitetty 23.5.2018

1. KÄYTTÖEHTOJEN SOVELTAMINEN

1.1 BookIT Finland Oy:n (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) tuottamien ja ylläpitämien hankintaetuja tarjoavien verkko- ja mobiilipalvelujen (jäljempänä kukin erikseen ”Palvelu”) käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”). Palvelu toimii verkko- ja mobiilipalveluna, jonka kautta Palvelun käyttäjät (jäljempänä ”Käyttäjä”) voivat saada tarjouksia Palveluntarjoajan yhteistyökumppaneiden tuotteista ja palveluista. Käyttäjät voivat hankkia ja maksaa näitä Palvelun kautta.

1.2 Kun Käyttäjä hankkii Palvelun kautta tuotteen tai palvelun, tuotetta tai palvelua koskeva sopimussuhde syntyy suoraan Käyttäjän sekä tuotetta tai palvelua toimittavan (jäljempänä ”Toimittaja”) tahon välillä. Toimittaja vastaa yksin tuotteen tai palvelun toimittamisesta Käyttäjälle sekä tuotteen tai palvelun oikeellisuudesta ja ominaisuuksista sekä mahdollisista virheistä. Palvelutarjoajalla ei ole vastuuta näistä.

1.3 Rekisteröityessään Palveluun tai muuten käyttäessään Palvelua Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin Käyttöehtoihin ja Palvelun tietosuojaselosteeseen ja sitoutuu noudattamaan niitä kaikessa Palvelun käytössä. Kulloinkin voimassaolevat Käyttöehdot ovat luettavissa Palvelun yhteydessä.

1.4 Näiden Käyttöehtojen lisäksi Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Palveluntarjoajan mahdollisesti erikseen antamia tai Palvelun yhteydessä ilmeneviä, Palveluntarjoajan tai sen yhteistyökumppanien antamia ohjeita Palvelun käytöstä.

2. REKISTERÖITYMINEN PALVELUUN JA KÄYTTÄJÄTIEDOT

2.1 Mikäli Käyttäjä rekisteröityy Palvelun jäseneksi, hänen tulee rekisteröityessään antaa rekisteröintilomakkeessa vaaditut yksilöintitiedot (jäljempänä ”Käyttäjätiedot”). Palvelun käyttäjätunnuksena toimii Käyttäjän matkapuhelinnumero. Käyttäjä vastaa antamiensa Käyttäjätietojen oikeellisuudesta. Käyttäjä sitoutuu pitämään Käyttäjätiedot osaltaan ajantasaisina. Käyttäjästä ei tallenneta mitään yksilöintitietoja, mikäli hän ei rekisteröidy Palveluun (ks. kuitenkin Palvelutarjoajan evästekäytäntö täältä).

2.2 Palveluun voi rekisteröityä Käyttäjäksi luonnollinen henkilö. Palveluun rekisteröityvän luonnollisen henkilön tulee olla täysivaltainen.

2.3 Palveluntarjoajalla on oikeus olla myöntämättä käyttöoikeutta, mikäli kaikkia Käyttäjätietoja ei ole annettu, tiedot on annettu puutteellisesti, virheellisesti tai epäasiallisesti taikka Käyttäjä ei muuten täytä käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksiä.

3. KÄYTTÖOIKEUS JA OIKEUDET PALVELUUN

3.1 Käyttäjä saa Palveluun näiden Käyttöehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden omaa henkilökohtaista käyttöään varten. Käyttäjällä ei ole oikeutta kopioida, esittää julkisesti, välittää, lähettää edelleen tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä tai niiden osaa muutoin kuin näiden Käyttöehtojen sekä soveltuvan tekijänoikeuslainsäädännön sallimissa rajoissa.

3.2 Käyttäjällä on oikeus tulostaa tai tallentaa tietokoneelle tai vastaavalle elektronisen taltioinnin mahdollistavalle laitteelle Palvelun sivuja tai osia niistä omaa yksityistä käyttöään varten. Sivujen tai niiden osien tulostaminen tai tallentaminen kaupalliseen tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen on kielletty. Käyttäjällä on lisäksi oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen linkki Palvelun etusivulle. Linkin kautta avautuvan Palvelun sivun tulee aueta uuteen tyhjään ikkunaan ilman kehyksiä. Muunlainen linkittäminen on sallittua ainoastaan Palveluntarjoajan etukäteen antamalla kirjallisella suostumuksella.

3.3 Palvelun sisältämän materiaalin tekijän-, teollis- ja muut suojatut oikeudet ovat Palveluntarjoajalla tai sen sopimuskumppaneilla. Palvelu on suojattu tekijänoikeudella Suomen lainsäädännön mukaisesti. Palvelu voi lisäksi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa. Käyttäjällä ei ole ilman Palveluntarjoajan tai muun oikeudenhaltijan nimenomaista kirjallista lupaa oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää Palveluun sisältyvää aineistoa, ellei näistä Käyttöehdoista tai pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Käyttäjällä ei ole oikeutta muodostaa Palvelusta tai sen osasta uutta palvelua.

4. KÄYTTÄJÄN OIKEUDET JA VASTUUT

4.1 Käyttäjällä on oikeus käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen mukaisesti.

4.2 Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksillaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Käyttäjätunnuksen tai salasanan joutuessa ulkopuolisen haltuun tai tietoon Käyttäjän tulee ilmoittaa tästä viipymättä Palveluntarjoajalle. Käyttäjä vapautuu ilman Käyttäjän myötävaikutusta käyttäjätunnuksillaan tapahtuvasta käytöstä, kun Palveluntarjoaja on vastaanottanut ilmoituksen ja sille on jäänyt kohtuullinen aika estää Palvelun käyttö kyseisen käyttäjätunnuksen osalta.

4.3 Käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käytön edellyttämien ohjelmistojen, laitteiden ja yhteyden hankinnasta ja toimintakunnosta sekä Palvelun käytöstä itselleen aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista.

4.4 Käyttäjä sitoutuu kaikessa Palvelun käytössään toimimaan näiden Käyttöehtojen, muiden Palvelun käyttöä koskevien sääntöjen ja ohjeiden sekä lain ja hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu niin ikään noudattamaan muualla Palvelussa asetettuja sääntöjä ja ohjeita.

4.5 Käyttäjä on korvausvelvollinen Palveluntarjoajalle ja suoraan muille tahoille mahdollisista Palveluun liittyvistä väärinkäytöksistä sekä lain- tai näiden Käyttöehtojen vastaisista toimistaan.

5. PALVELUNTARJOAJAN OIKEUDET JA VASTUUT

5.1 Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa viikon jokaisena päivänä. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus tilapäisesti poistaa Palvelu tai sen osa käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.

5.2 Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Palveluntarjoaja pyrkii tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, Käyttäjien kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista Käyttäjille etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muilta kuin jäljempänä kohdassa 7.1 mainituilta osin muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu.

5.3 Palvelu tarjotaan ja Palvelun sisältö esitetään aina ”sellaisena kuin se on” ja ”siten kuin saatavilla”. Palveluntarjoaja ei anna mitään takeita eikä ole vastuussa Käyttäjälle Palvelun virheettömästä toiminnasta tai ominaisuuksista. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun sisällöstä tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta Palveluntarjoajan itse tuottamaa tietosisältöä eikä Palvelun ulkopuolelle vievien linkkien oikeellisuudesta tai niiden takana olevan aineiston sisällöstä. Palveluntarjoajan Palvelun yhteydessä esittämät muut kuin Palvelun käyttöä koskevat ohjeet on lähtökohtaisesti tarkoitettu ohjeellisiksi, eikä Palveluntarjoaja vastaa niiden sisällöstä tai noudattamisesta aiheutuneista vahingoista. Palveluntarjoaja ei vastaa Toimittajien tai muiden yhteistyökumppaneidensa Palveluun tuottamasta tietosisällöstä tai sen oikeellisuudesta eikä tällaisen tietosisällön noudattamisesta aiheutuneista tai siitä muuten seuraavista vahingoista.

5.4 Palveluntarjoaja ei vastaa mistään vahingoista tai muista haitoista tai menetyksistä joita virheelliset tai riittämättömät Käyttäjätiedot mahdollisesti aiheuttavat Käyttäjälle tai kolmansille osapuolille, eikä se ole missään tilanteessa korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät joillain tavalla Palveluun tai sen käyttämiseen taikka tietoon tai ilmoituksiin, joita Palvelun kautta on saatavilla. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Käyttäjälle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.

5.5 Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa näiden Käyttöehtojen tai muiden Palvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden taikka lakien tai hyvien tapojen vastaisesti toiminut Käyttäjä Palvelusta ja estää hänen pääsynsä Palvelun Käyttäjäksi vastaisuudessa.

6. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA EVÄSTEET

6.1 Palveluntarjoaja käsittelee rekisteröityneiden Käyttäjien henkilötietoja Palvelun tietosuojaselosteessa tarkemmin kuvatulla tavalla. Palvelussa käytetään evästeitä. Palvelun tietosuojaseloste ja evästekäytäntö ovat luettavissa Palvelun sivustolta vastaavien linkkien takaa.

7. KÄYTTÖEHTOJEN MUUTTAMINEN

7.1 Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa Käyttöehtoja. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan muutoksesta etukäteen Käyttäjälle sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Muutokset tulevat voimaan Palveluntarjoaman ilmoittamalla hetkellä. Käyttäjä hyväksyy Käyttöehtoihin tehdyt muutokset jatkamalla Palvelun käyttöä.

8. PALVELUN SIIRTÄMINEN

8.1 Palveluntarjoajalla on oikeus harkintansa mukaan siirtää Palvelu ja sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvät asiakkuudet BookIT-konserniin kulloinkin kuuluvalle yhtiölle tai muulle kolmannelle osapuolelle.

8.2 Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää näiden Käyttöehtojen mukaisia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan osaksikaan kolmannelle. Käyttäjä tiedostaa erityisesti, että Palvelun käyttöoikeus on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle.

9. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISU

9.1 Näihin Käyttöehtoihin ja niiden tulkintaan sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset.

9.2 Palveluntarjoajan ja Käyttäjän väliset riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluilla. Mikäli sovintoon ei päästä, riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

hyväksyn ehdot »